donderdag 3 oktober 2019


Roosterwijzigingen vrijdag 4 oktober


Afwezig: FreRah, RuuSal

Verplicht voor studenten zonder stage
9.00 uur – 12.00 uur in 3.12

K0080V21
12e t/m 17e uur K0080 OmaBen geen les

K0721V21
12e t/m 17e uur K0721 R.jVer geen les

NBH3A, NBH3B, NBH3C, IBH3E
9.00 uur start SVBEH gewoon in de lokalen

NBH3A
13e + 14e uur MENTU RuuSal geen les

NBH3C
13e + 14e uur MENTU RuuSal geen les

IBH3E
13e + 14e uur MENTU CoeHod geen les

IBH2E
5e + 6e uur MENTU VerKer in 1.13 i.p.v. 2.17

MBI2Q
5e + 6e uur REKEN R.jVer in 2.17 i.p.v. 10e + 11e uur